ŽNP

Žába na prameni (ŽNP) je občanské sdružení zabývající vzděláváním, osvětou a kulturními akcemi v problematice rovných příležitostí žen a mužů, problematikou genderové rovnosti. Již od svého vzniku v roce 2005 má zkušenosti s cílovou skupinou žen i mužů ohrožených na trhu práce. Originálními způsoby motivuje, zapojuje a podporuje veřejnost v kultivované diskusi týkající se rovných příležitostí žen a mužů. Žába na prameni podporuje a vzdělává aktivní občany a občanky, firmy, sdružení i státní správu, zkrátka všechny, kteří se snaží porozumět sobě i společnosti, a složitý svět jim nebere smysl pro humor. Žába na prameni realizovala několik úspěšných projektů z ESF, zaměřených na vyrovnání šancí žen a mužů. Například v rámci JPD3 projekt zaměřený na vzdělávání vyučujících Rovné příležitosti v pedagogické praxi. Cílem bylo vzdělat učitele a učitelky v genderové problematice a za jejich spoluúčasti připravit publikaci využitelnou během výuky na školách. V rámci programu OPRLZ realizovala ŽNP projekt Ženy pro občanskou společnost, určený ženám na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a před důchodem. Cílem projektu bylo poskytnout ženám nástroje a znalosti prostřednictvím vzdělávacího modulu pro jejich seberealizaci a lepší uplatnění na trhu práce. V rámci programu OPRLZ realizovalo sdružení projekt Chytrá žába - koncepce udržitelného rozvoje. Tento projekt byl zaměřený na vzdělávání zastupitelů/lek malých obcí se zaměřením na koncepci udržitelného rozvoje a rovné příležitosti. Další projekt by zaměřen na podporu mužů pečujících o děti, jeho název zněl Noví muži - Muži pro rodinu a byl financován Open society fundem. V rámci projektů vznikly animované a audiospoty s tematikou předsudků, spojovaných s tradiční rolí ženy a muže. Spoty se ukázaly být vděčným a efektivním nástrojem osvěty, pomáhají otevírat diskuzi o genderových stereotypech. ŽNP také za podpory zahraničních partnerů a nadací za aktivní spoluúčasti veřejnosti realizovala populární soutěže Kyselá a Zlatá žába, kdy byly oceňovány známé osobnosti ze světa kultury, politiky, vědy a sportu za nekorektní výroky, či naopak pozitivní „skok“ směrem k rovným příležitostem. ŽNP také organizovala za podpory Nadačního fondu Slovak Czech Womens Found soutěž Zlatá divadelní žába, která měla za cíl dát prostor vzniku nových divadelních her, reflektujících problematiku rovných příležitostí. Tato soutěž nakonec pokračovala v prestižní divadelní soutěži Cena Alfréda Radoka, kdy jsou autoři a autorky motivováni napsat již pátý rok novou divadelní hru reflektující rovné příležitosti. Tyto hry se poté inscenují na některých pražských scénách. Členové a členky občanského sdružení Žába na prameni od roku 2009 dočasně přestali realizovat granty z ESF, ale participují dále v různých projektech, vzdělávacích, kulturních i osvětových aktivitách, jako partneři a partnerky, lektoři a lektorky, genderoví experti a expertky, metodici a metodičky. Problematice rovných příležitostí se dále také Žába na prameni věnuje aktivisticky a to nejen v ČR.