Zaměstnavatelé/Manažeři

Průzkum očekávaní a postojů

Průzkum se soustředí na postoje a problémy zaměstnankyň 50 plus. Celodenní setkání bude mít dvě fáze a zúčastní se ho manažeři/ky a personalisté/tky ze čtyř zapojených firem. Nejprve se účastnici/ce seznámí se základními pojmy genderové problematiky a tématy rovných příležitostí žen a mužů. Ve druhé fázi uspořádáme moderovanou diskusi. Pokládané otázky budou sledovat připravený scénář. Cílem bude zmapování výchozího stavu, tj. problémů, kterým čelí zaměstnankyně předdůchodového věku a aktuálního nastavení firemních procesů (interních směrnic, atd.) ve firmách. Závěry a argumenty ze zpracovaných studií poslouží realizačnímu týmu při realizaci navazujících klíčových aktivit.

Workshopy

Vzdělávací modul pro zástupce zaměstnavatelů se skládá ze tří celodenních workshopů. Dopolední část bude mít vzdělávací charakter. Jednotlivé semináře se zaměří na následující problematiku: genderové stereotypy a rovné příležitosti žen a mužů, základní okruhy genderového auditu (nábor pracovních sil, propouštění zaměstnaných, kariérní politika, vzdělávání zaměstnaných, slaďování práce a rodiny, firemní kultura), věková problematika (věkové stereotypy, ageizmus, demografické trendy), pracovní právo (zákoník práce, přímá a nepřímá diskriminace na základě pohlaví), zahraniční zkušenosti a dobrá praxe. Manažeři/ky a personalisté/tky budou seznámeni s problémy, kterým ženy 50 plus na trhu práce čelí a zároveň s možnostmi a způsoby, jak je překonat. Ve spolupráci s lektory/kami identifikují hlavní problémy ve vlastních firmách.

Navazující odpolední část bude mít aplikační charakter a cílem připravit během tří setkání pracovní verze plánů rovnosti pro jednotlivé firmy. Během práce ve skupinách a za pomoci odborníků/nic na personalistiku a firemní poradenství účastníce/ci sestaví plán, jak odstranit identifikované překážky rovných příležitostí ve firmě. Plán umožňující zaměstnankyním 50 plus více rozvinout svůj potenciál pro firmu. Pomocí facilitačních technik se budou účastníce učit, jak sestavený plán rovnosti implementovat do firemních procesů jako je např. nábor a propouštění zaměstnanců/kyň, kariérní politika, flexibilní formy práce, atd. Pracovní verze plánů rovnosti poslouží jako klíčový podklad pro zpracování ostrých verzí plánů rovnosti. V ostrých verzích plánů budou popsány identifikované problémy a cesty, jak je odstranit.

Workshop 1

Materiály ke stažení v PDF.


Workshop 2

Materiály ke stažení v PDF.


Workshop 3

Materiály ke stažení v PDF.